Algemene Voorwaarden Sosarmband.nl

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.  Sosarmband.nl : de verkoper van de Producten en diensten gevestigd te Orion 34, 4907 GC Oosterhout
1.2   Koper : iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep
        of bedrijf met wie Sosarmband.nl onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst
1.3   Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4   Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5   Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Sosarmband.nl en Koper tot stand komt, elke wijziging
        daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
        Overeenkomst en de daarbij behorende Producten en/of diensten
1.6   Producten: zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en alle bijbehorende diensten / services
1.7   Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Sosarmband.nl aan Koper, daaronder begrepen (maar niet
        beperkt tot) : brochures; advertenties; catalogi; offertes; Internetsite(s); e-mail; faxen; brieven; opdrachtbe-
        vestigingen en facturen.
1.8   Internet: de Internetsite van Sosarmband.nl www.Sosarmband.nl

Artikel 2 – Algemeen
2.1   Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepa-
        lingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Sosarmband.nl en Koper zullen dan in overleg
        treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen
2.2   Op bepaalde Producten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer er strijdigheden be-
        staan tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel die be-
        dingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen en op alle daar-
        mee verband houdende (rechts)handelingen van Sosarmband.nl en Koper. De toepasselijkheid van enige
        algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper wordt door Sosarmband.nl uitdrukkelijk van
        de hand gewezen
3.2   Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het be-
        paalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Sosarmband.nl niet op-
        treedt in haar hoedanigheid van Verkoper
3.3   Deze Voorwaarden gelden met ingang van 1 december 2007 Sosarmband.nl heeft te allen tijde het recht
        deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden op alle nieuw te
        sluiten Overeenkomsten. Op reeds bestaande Overeenkomsten blijft de oude versie van de Algemene
        Voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
4.1   Alle aanbiedingen van Sosarmband.nl zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid
        van het product. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de Koper hiervan Bericht krijgen
4.2   Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging naar de Koper is
        verzonden naar het door de Koper opgegeven adres of wanneer Koper op andere schriftelijke wijze een
        akkoord voor levering van Sosarmband.nl ontvangt of doordat door Sosarmband.nl uitvoering aan een
        order wordt gegeven
4.3   Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Sosarmband.nl staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeelding-
        en, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen.Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding
        geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst
4.4   Koper erkent dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen laten
        komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs
4.5   Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk
        door Sosarmband.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen
5.1   Alle door Sosarmband.nl gecommuniceerde prijzen zijn in Euro, inclusief omzetbelasting (tenzij anders aan-
        gegeven) en exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen,
        tenzij expliciet anders is aangegeven
5.2   Bezorgkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen. Op elke order zullen bezorgkosten worden berekend (tenzij
        uitdrukkelijk anders overeengekomen) De hoogte van de bezorgkosten is terug te vinden op het Internet of
        deze zal kenbaar worden gemaakt voordat de Koper een bestelling plaatst
5.3   Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op
        een actie van toepassing zijn. Van zowel de geldigheidsduur alsook specifieke, dan wel aanvullende voor-
        waarden, staat een vermelding bij de actie.
5.4   Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele Overeenkomst. Er kun-
        nen geen rechten hieruit ontleend worden voor andere Overeenkomsten
5.5   Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Sosarmband.nl geldende
        omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien (een of meerdere
        van) deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft
        Sosarmband.nl het recht de afgesproken prijzen te wijzigen. Indien de prijs binnen drie maanden na het
        sluiten van de Overeenkomst verhoogd wordt, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ont-
        binden

Artikel 6 – Betaling
6.1   Sosarmband.nl accepteert uitsluitend de volgende betaalwijzen:
        Bancaire overschrijvingo
        De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt.
        De actuele betaalwijzen worden kenbaar gemaakt op de Internetsite
6.2   De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde Berichten onverwijld aan
        Sosarmband.nl te melden
6.3   In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat de
        Koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan
        maken van een reeds verrichte betaling. Indien de Koper in verzuim is zijn alle vorderingen, uit welke hoofde
        dan ook van Sosarmband.nl op Koper onmiddellijk opeisbaar
6.4   In het geval de situatie van 6.3 zich voordoet dan is de Koper, zonder nadere ingebrekestelling, vertragings-
        schade verschuldigd totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan. De vertragingsschade is de wettelijke
        rente, vermeerderd met 2%, over het openstaande bedrag, gerekend vanaf het moment van het verzuim met
        een minimum bedrag van € 15.00 (excl. BTW) . Hierbij geldt dat een reeds ingegane maand voor een volle
        maand wordt gerekend
6.5   Indien de Koper in verzuim is dan is de Koper verplicht de eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoe-
        den. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een
        minimum van € 75.00 (excl. BTW)
6.6   Elk door de Koper verrichte betaling strekt telkens eerst ter voldoening van eventuele verschuldigde rente en
        kosten. De betaling van opeisbare facturen zullen worden voldaan op basis van anciënniteit, niettegenstaande
        andersluidende mededelingen van de Koper
6.7   In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Sosarmband.nl gerechtigd de Overeenkomst
        met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper
        alle verplichtingen volledig is nagekomen
6.8   Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd in overleg met Sosarmband.nl
6.9   Alle aan de Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De
        Koper is niet bevoegd tot verrekening. De Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting
        jegens Sosarmband.nl op te schorten
6.10 Sosarmband.nl heeft het recht om in voorkomende gevallen vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom
        te verlangen.
6.11 Indien Sosarmband.nl, nadat de Koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling
        aan Koper richt, dan doet dit niet af aan het bepaalde in 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1   Eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de Koper over, nadat de Koper
        al hetgeen ter zake van enige Overeenkomst met Sosarmband.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan.
        Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen
7.2   De Koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, door-
        leveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke
        overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het
        Product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkoms is bepaald of redelijker-
        wijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast. De Zakelijke klant is slechts gerechtigd
        de Producten, waarvan Sosarmband.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit
        in het kader van Zakelijke klants normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is
7.3   De Koper stemt toe om op eerste verzoek van Sosarmband.nl, of door Sosarmband.nl aan te wijzen
        (rechts)personen, de Producten ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om
        de plaats waar de Producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende
        Producten mee te nemen
7.4   Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient de Koper onmiddellijk de beslagleggende
        deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Sosarmband.nl
7.5   In geval van leveringen van software verkrijgt de Koper alleen de gebruiksrechten en wordt de Koper nimmer
        eigenaar van de software. De auteursrechten berusten bij de fabrikant.

Artikel 8 – Aflevering, afleveringstermijn en inspectie bij aflevering
8.1   Opgaven van aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte        
        informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.
8.2   Overschrijding van een afleveringstermijn geeft de Koper niet het recht tot enige schadevergoeding of
        ontbinding van de Overeenkomst. Indien de aflevering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf
        het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt ,dan mag de Overeenkomst ontbon-
        den worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor
        zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 13
8.3   Indien Sosarmband.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen no-
        dig heeft die door de Koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan
        dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Sosarmband.nl
8.4   Aflevering geschiedt door bezorging op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de Over-
        eenkomst opgegeven adres.
8.5   Bezorging kan in meerdere deelleveringen plaats vinden. Dit zal voor de Koper geen extra kosten
        met zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de Overeenkomst is opgegeven
8.6   Het risico gaat over op de Koper zodra de Producten op het opgegeven adres zijn bezorgd
8.7   Wanneer bij een poging tot bezorging de Koper de (deel)aflevering niet accepteert dan is Sosarmband.nl
        gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend
        uit deze niet acceptatie te verhalen op de Koper
8.8   De Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het
        geleverde en op zichtbare gebreken
8.9   Zakelijke klanten mogen Producten afwijzen wegens non-conformiteit met het overeengekomene (zicht-
        baregebreken) binnen vijf (5) werkdagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aan-
        vaard. Consumenten dienen Sosarmband.nl binnen twee kalendermaanden na de ontdekking van een
        gebrek of het moment waarop zij dit gebrek redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken op de hoogte te
        stellen van non-conformiteit met het overeengekomene.
8.10 Na het constateren van enig gebrek is de Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking
        en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mo-
        gelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
8.11 De Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door
        Sosarmband.nl in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden
        van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie
8.12 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Koper geen rechten ontlenen.
8.13 Indien de Koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de
        klacht niet in behandeling genomen en heeft de Koper geen aanspraken terzake.
8.14 Het staat de Koper niet vrij de Producten te retourneren, voordat Sosarmband.nl daarmee heeft inge-
        stemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren
        voor Sosarmband.nl
8.15 Indien de Koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor    
        Sosarmband.nl voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen.

Artikel 9 – Ruilen en herroepingrecht
9.1   De Koper mag binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangstname zonder boete en zonder opgave van
        redenen de koop ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6. Indien van het
        herroepingrecht gebruik wordt gemaakt zal Sosarmband.nl zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
        30 dagen na de ontbinding zorgdragen voor de terugbetaling van het door de Koper aan Sosarmband.nl
        betaalde, mits de desbetreffende Producten zijn geretourneerd.
9.2   Ruilen van een Product (tegen een ander Product danwel tegen een tegoedbon)is mogelijk binnen tien (10)
        werkdagen mits de Koper de originele aankoopnota overlegt en het bepaalde in artikel 9.3 t/m 9.6 in acht
        wordt genomen.
9.3   Het betreffende Product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende Product
        inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat
        te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending
        te worden gevoegd
9.4   De Koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende Product. De kosten van
        de terugzending zijn in principe voor rekening van de Koper. Terugzending dient te geschieden volgens de
        specifieke richtlijnen die door Sosarmband.nl worden verstrekt. (RMA procedure)
9.5   Sosarmband.nl kan besluiten, in het kader van de RMA procedure, het betreffende Product op te halen
        bij de Koper. Koper dient dan, conform de richtlijnen, Sosarmband.nl in staat te stellen het Product op te
        laten halen
9.7   Koper kan de RMA procedure inzien op de website van Sosarmband.nl of opvragen bij de customer service
        afdeling.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Door fabrikanten of toeleveranciers van Producten aan Sosarmband.nl gegeven garanties betreffende deze
        Producten zullen steeds aan de Koper worden overgedragen.
10.2 Bij Producten die met fabrieksgarantie worden geleverd dient de Zakelijke klant zich met klachten recht-
        streeks tot de fabrikant of toeleverancier te wenden. Desgevraagd kan Sosarmband.nl daarbij tussen de        
Zakelijke klant en fabrikant of toeleverancier bemiddelen, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) door het product
        namens en voor risico van de Zakelijke klant te verzenden naar de fabrikant of toeleverancier.
10.3 Voor door Sosarmband.nl aan Consumenten geleverde Producten van derden is Sosarmband.nl gedurende
        3 maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien dat niet
        het geval is, kan de Consument er de voorkeur aangeven zich rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier
        van Sosarmband.nl te wenden om een Product te vervangen of om gebreken te herstellen.
10.4 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.8 e.v. is geklaagd en genoeg-
        zaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of        
        materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Sosarmband.nl de keus
        hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen
        door nieuwe Producten of onderdelen, hetzij de betreffende Producten of onderdelen deugdelijk te repareren,
        hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten of onderdelen de koopprijs daarvan te res-
        titueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Koper alsnog een in onderling overleg vast te
        stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is
        Sosarmband.nl terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.
10.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan indien de slijtage
        als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
        indien er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet met
        toestemming van de producent zijn verricht;
        indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken
        het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik;
        indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
        indien het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt;
        indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de Koper meldt dat er aanspraak op garantie
        wordt gemaakt;
        indien het Product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Bij Zakelijke klanten kan Sosarmband.nl slechts aansprakelijk gehouden worden voor directe schade die is toe
        te rekenen aan opzet of grove schuld van Sosarmband.nl Voor indirecte schade; gevolg- of bedrijfsschade;
        winst-of omzetderving; verlies van besparingen; door de Koper door middel van redelijk gedrag vermijdbare
        schade of voor schade ontstaan uit overmacht, is Sosarmband.nl nimmer aansprakelijk
11.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Sosarmband.nl beperkt tot het bedrag waarop in het desbetref-
        fende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, ver-
        meerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval
        voor rekening van Sosarmband.nl komt.
11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Sosarmband.nl (of van haar leidinggevend
        personeel), zal Koper Sosarmband.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband
        houdend met de producten en zal hij Sosarmband.nl alle schade vergoeden die Sosarmband.nl lijdt als ge-
        volg van dergelijke aanspraken

Artikel 12 – Verzuim en ontbinding
12.1 Bij verzuim van Koper of in één van de in artikel 12.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
        Sosarmband.nl op Koper, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Sosarmband.nl
        bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding
        van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Sosarmband.nl op grond
        van de wet of de Overeenkomst.
12.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van)
        Koper, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Sosarmband.nl binnen een re-
        delijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Indien Sosarmband.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen
        jegens Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
        overmachttoestand
13.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk
        geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt
13.3 Ingeval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Sosarmband.nl
        als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Sosarmband.nl onafhankelijke omstandigheid, waar-
        door de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor
        de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sosarmband.nl kan worden verlangd, ongeacht
        of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden
        wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen,
        bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Sosarmband.nl of haar toeleveran-
        ciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
        telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning
13.5 Sosarmband.nl zal de Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte
        stellen

Artikel 14 – Services en diensten
14.1 Sosarmband.nl is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van
        onderaannemers.
14.2 Voor de aflevering van services en diensten zal Koper adequate faciliteiten ter beschikking stellen.


Artikel 15 – Persoonsgegevens en privacy
15.1 De gegevens van een Koper zullen uitsluitend volgens het privacy beleid van Sosarmband.nl verwerkt worden.
        De Internetsite van Sosarmband.nl bevat de van toepassing zijnde privacy statement

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten
16.2 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten
16.3 Ten aanzien van geschillen tussen Sosarmband.nl en Zakelijke klanten is de bevoegde rechter te Breda
        exclusief bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen Sosarmband.nl en Consumenten is behalve de be-
        voegde rechter te Breda ook de rechter van de woonplaats van de Consument bevoegd.

Sosarmband.nl maakt onderdeel uit van Goods4Sale.EU.